DG SANTE

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Europska Komisija je podijeljena u odjele ili glavne uprave (engl. Directorate Generals, DG) i službe (engl. Services).

Glavne uprave su razvrstane prema područjima politike za koje su nadležne, a za prehranu je odgovorna Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane (engl. Directorate General for Health and food safety, ili skraćeno DG SANTE).

Trenutni komsionar je Vytenis Andriukaitis iz Litve, u mandatu od 2014. do 2019. godine. Tonio Borg iz Malte bio je na toj dužnosti od 2013. do 2014. godine.

Glavna uprava za hranu i zdravlje vodi tri nezavisna znanstvena odbora koji savjetuju o svim pitanjima ne vezanim za hranu od sigurnosti potrošača, javnog zdravstva, okoliša do novih problema koji mogu ugroziti zdravlje Europljana. To su:

-znanstveni komitet za sigurnost potrošača (engl. Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS)
-znanstveni komitet za zdravlje i okolišne rizike (Scientific Committee on Health and Environmental Risks, SCHER)
-znanstveni komitet za novo identificirane rizike za zdravlje (engl. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR)

Uz DG SANTE vezan je rad tri agencije od kojih je za sigurnost hrane najvažnija EFSA – Europska agencija za sigurnost hrane.

 

Srodni članci ...

Dibromklorpropan
views 514
    1,2-dibrom-3-klorpropan (DBCP) je nematocid (pesticid) koji se 1950-tih pojavio kao sredstvo za tretiranje plantaža banana i drugog tropskog voća. Vrlo brzo je ušao u šir...
Dekstrozni ekvivalent
views 1081
  Dekstrozni ekvivalent - Ukazuje na stupanj hidrolize molekule škroba. Viši DE znači da je viši udio monosaharida od kratkolančanih polimera. DE glukoze je 100. DE škroba je 0. ...
Difenilamin
views 1412
  Difenilamin (CAS 122-39-4) je kemikalija koja se koristi kao antioksidant na jabukama, odnosno održava njihovu koru od smežuranja tako da se mogu vrlo dugo skladištiti. Ova tvar se...
Dijeta
views 926
  Riječ dijeta, potječe od grč. diaita što znači život, življenje, način života, hrana, prebivalište i stan; dok glagol diaitein znači držati na životu, liječiti, hraniti se i biti h...
Dijetetika
views 1635
  Dijetetika je struka koja principe dijetne ishrane primjenjuje na izbor jela i prehranu pojedinaca. natrag na popis  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *