Dioksin u hrani

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Dioksin i spojevi slični dioksinu su sporedni produkti raznih industrijskih procesa. Smatra se da su vrlo toksični, kancerogeni spojevi i teško razgradivi organski zagađivači.

U grupu dioksina i sličnih spojeva spadaju:

– poliklorirani dibenzodioksini (PCDD), ili jednostavno dioksini, derivati dibenzodioksina
– polikloriani dibenzofurani (PCDF), ili jednostavno furani, derivati dibenzofurana, kemijski gldano nisu dioksini ali imaju slična svojstva
– poliklorirani bifenili (PCB), također nisu dioksini, ali neka imaju slična svojstva
– dioksin, bazična struktura koja je jedinica građe i za složenije dioksine

Toksičnost dioksina i spojeva sličnih dioksinu izražava se toksičnim ekvivalentom, a najtoksičniji dioksin je 2,3,7,8-tereaklorodibezodioksin (2,3,7,8 TCDD) sa toksičnim ekvivalentom od 1.

Dioksini nastaju kod proizvodnje papira, kemikalija i pesticida, te procesima izgaranja kao što su paljenje smeća, požari i spaljivanje otpada. Najveće industrijsko trovanje dioksinima desilo se 1976 godine u Italiji, u gradiću Sevesu, gdje je 1 kilogram 2,3,7,8-tetraklorodibezodioksina (TCDD) uzrokovao klorne akne kod radnika i mještana. U blizini tvornice pronađeno je 3300 uginulih životinja, najviše ptica i zečeva, a radi sprečavanja ulaska dioksina u hranu, uništeno je oko 80,000 životinja.

Dioksini i hrana

Dioksini se mogu naći u hrani animalnog podrijetla: mesu, mlijeku i mliječnim proizvodima, ribi i školjkašima. Najveća razina dioksina otkrivena je u tlu, i masnom tkivu životinja. Čak 96% izloženosti čovjeka dioksinu dolazi iz hrane putem:

– životinjskih masnoća
– punomasnih mliječnih proizvoda
– masne ribe (sardine, pastrva, tuna, losos, haringa)

Incidenti sa dioksinom u hrani

1968. Japan – Kod ljudi se javila bolest sa simptomima sličnim klornim aknama, a čiji je uzrok bilo rižino ulje. U procesu rafinacije rižinog ulja korišteni su poliklorirani bifenili. Istodobno sa trovanje ljudim, desio se i pomor pilića u istom području koji su također hranjeni nusproizvodima iz proizvodnje rižina ulja.

1999. Belgija – Kontaminacija stočne hrane uzrokuje zagađenje kokošjih jaja i mesa pilića. Inspekcije prijavljuju incident u siječnju, a javnost saznaje za događaj tek četiri mjeseca kasnije. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja daju ostavke, a uhićeni su čelnici tvornice koja je reciklirala masti. Otkriveno je da su motorna ulja miješana s mastima koje su služile kao sirovina za proizvodnje stočne hrane.

2004. Nizozemska – Dioksin je otkriven u stočnoj hrani koja je distribuirana na preko stopedeset farmi goveda, svinja, ovaca i koza u Nizozemskoj, Belgiji i Njemačkoj. Vlasti u tim državanja privremeno zatvaraju farme, a Europska komisija zabranjuje prodaju belgijske govedine, svinjetine i mliječnih proizvoda u zemljama EU.

2007. Švicarska – Kontaminacija guar gume podrijetlom iz Indije, koja iznosila i do 1000 puta više od dozvoljenog. Guar guma, aditiv oznake E 412, ima najveću primjenu u proizvodnji pekarskih, mesnih i mliječnih proizvoda (jogurt, kefir, sladoled), te umacima (salatni dresing, kečap). Uzrok pojave kontaminacije nije otkriven od strane indijskih stručnih službi, iako je Indija najveći svjetski proizvođač tog aditiva.

2008. Irska – Rutinski monitoring otkriva povišenu razinu polikloriranih bifeila u svinjskom mesu, nakon čega slijedi zatvaranje farmi. Kontaminacija je uzrokovana zagrijavanjem ostataka iz pekarske industrije gorivom čiji su produkti izgaranja direktno ulazili u obrađivanu sirovinu. Potencijalno zagađena hrana uklonjena je sa tržišta.

2011. Njemačka – Zagađenje hrane uzrokovano je miješanjem masnih kiselina namijenjenim za upotrebu u tehničke svrhe sa biljnom masnoćom koja se koristi u proizvodnji stočne hrane. Kontaminacija je otkrivena u nekoliko zona u Njemačkoj, u pilećem mesu i jajima.

 

Prati N.com